TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Quy trình

Quy trình phát triển phần mềm

Waterfall Model
Theo Scrum